УГОДА
про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 24.11.2011
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 24.11.2011

Міністерство внутрішніх справ України і Міністерство внутрішніх справ Республіки Казахстан (далі - Сторони),

надаючи важливого значення розвитку міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю і охорони правопорядку, забезпеченню захисту прав і свобод людини,

виходячи з обопільного бажання зміцнювати взаємодію Сторін,

ґрунтуючись на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права,

домовились про таке.

Стаття 1
Напрями співробітництва

1. Сторони здійснюють співробітництво в попередженні, виявленні, припиненні і розкритті злочинів, зокрема:

проти життя, здоров'я, свободи і гідності особи;

терористичних актів, а також злочинів екстремістського характеру;

проти власності;

корупції і проявів організованої злочинності;

торгівлі людьми;

незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, вибухових, отруйних і радіоактивних речовин, ядерних матеріалів;

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів;

виготовлення і збуту підроблених грошових знаків, документів, цінних паперів, а також кредитних і розрахункових карт і інших платіжних засобів;

незаконної торгівлі органами або тканинами людини;

пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності;

пов'язаних з розкраданням і контрабандою культурних і історичних цінностей;

на транспорті;

у сфері інформаційних технологій;

пов'язаних з незаконною міграцією;

незаконною торгівлею рідкісними або вимираючими видами тварин.

2. Сторони також взаємодіють за наступними напрямами:

охорона громадського порядку;

забезпечення безпеки дорожнього руху;

ідентифікація непізнаних трупів і осіб, не здатних за станом здоров'я або віку повідомити дані про свою особу;

матеріально-технічне забезпечення діяльності Сторін;

науково-дослідна діяльність, розвиток інформаційних і телекомунікаційних систем, впровадження і використання засобів і систем зв'язку, спеціальних засобів, техніки і устаткування;

забезпечення інформаційної безпеки;

підготовка і підвищення кваліфікації кадрів;

розвиток спортивних і культурних зв'язків;

сприяння на договірній основі в лікуванні і санаторно-курортному оздоровленні співробітників Сторін і членів їх сімей.

Стаття 2
Форми співробітництва

1. З метою реалізації положень статті 1 цієї Угоди Сторони здійснюють співробітництво в наступних формах:

обмін інформацією, що становить інтерес, про злочини, що готуються або вчинені, і причетних до них осіб;

виконання запитів про проведення оперативно-розшукових заходів, що не потребують санкції прокурора (суду);

розшук осіб, що переховуються від кримінального переслідування або виконання вироку, а також осіб без вісті зниклих;

обмін інформацією про нові види наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що з'явилися в незаконному обігу, про технології їх виготовлення і використовувані при цьому речовини, а також про нові методи дослідження і ідентифікації наркотичних засобів і психотропних речовин;

розшук і повернення в установленому порядку предметів (речей), що мають номери або специфічні особливі ознаки, у тому числі автотранспортних засобів і вогнепальної зброї, а також цінних паперів і паспортів (посвідчень особи);

обмін досвідом роботи, у тому числі проведення стажувань, консультацій і семінарів;

обмін законодавчими і іншими нормативно-правовими актами;

обмін на взаємовигідній основі науково-технічною літературою і інформацією з питань діяльності Сторін.

2. Ця Угода не зачіпає питань видачі і надання правової допомоги у кримінальних справах.

Стаття 3
Розвиток співробітництва

Ця Угода не перешкоджає Сторонам у визначенні і розвитку інших взаємоприйнятних напрямів і форм співробітництва з урахуванням положень статі 1 цієї Угоди.

Стаття 4
Запити про надання сприяння

1. Співробітництво у рамках цієї Угоди здійснюється на підставі запитів зацікавленої Сторони про надання сприяння або за ініціативою Сторони, що припускає, що таке сприяння становить інтерес для іншої Сторони.

2. Запит про надання сприяння направляється у письмовій формі. У невідкладних випадках запити можуть передаватися усно, проте не пізніше ніж через 3 доби вони мають бути підтверджені письмово, у тому числі з використанням технічних засобів передачі тексту.

У разі виникнення сумніву в достовірності або змісті запиту може бути запитане додаткове підтвердження.

3. Запит про надання сприяння повинен містити:

найменування органу, що запитує сприяння, і

запитуваного органу, якщо він відомий;

виклад суті справи;

зазначення мети і обґрунтування запиту;

опис змісту запитуваного сприяння;

будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною для належного виконання запиту.

4. Запит про надання сприяння, переданий або підтверджений у письмовій формі, підписується керівником запитуючого органу або його заступником і засвідчується печаткою запитуючого органу.

Стаття 5
Відмова в сприянні

1. У сприянні у рамках цієї Угоди може бути відмовлено повністю або частково, якщо запитувана Сторона вважає, що виконання запиту може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим істотним інтересам її держави або суперечить національному законодавству або міжнародним зобов'язанням її держави.

2. У сприянні може бути відмовлено, якщо діяння, у зв'язку з яким надійшов запит, не є злочином за національним законодавством держави запитуваної Сторони.

3. У разі запиту Сторона до винесення ухвали про відмову в сприянні на підставі пунктів 1 і 2 цієї статті проводить консультації із запитуючою Стороною для розгляду питання про те, чи може бути надано сприяння з дотриманням тих умов, які запитувана Сторона вважає необхідними. Запитуюча Сторона дотримується умов, на основі яких їй надається сприяння.

4. Запитуюча Сторона письмово повідомляється про повну або часткову відмову у виконанні запиту із зазначенням причин відмови.

Стаття 6
Виконання запиту

1. Запитувана Сторона вживає усіх необхідних заходів для забезпечення швидкого і якомога повнішого виконання запиту.

Запитуюча Сторона негайно повідомляється про обставини, що перешкоджають виконанню запиту або які значно затримують його виконання.

2. Якщо виконання запиту не входить до компетенції запитуваної Сторони, вона негайно повідомляє про це запитуючу Сторону і на її прохання передає запит компетентному органу.

3. Запитувана Сторона має право запитати додаткові відомості, необхідні, на її думку, для належного виконання запиту.

4. Якщо запитувана Сторона вважає, що негайне виконання запиту може перешкодити кримінальному переслідуванню або іншому провадженню, що здійснюється в її державі, вона може відкласти виконання запиту або обумовити його виконання дотриманням умов, визначених як необхідні після консультацій із запитуючою Стороною. Якщо запитувана Сторона згодна надати сприяння на запропонованих умовах, вона повинна дотримуватися цих умов.

5. Запитувана Сторона на прохання запитуючої Сторони вживає необхідних заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту, змісту цього запиту і супровідних документів, а також факту надання сприяння.

У разі неможливості виконання запиту без збереження конфіденційності запитувана Сторона інформує про це запитуючу Сторону, яка вирішує, чи слід виконувати запит на таких умовах.

6. Запитувана Сторона в можливо короткі терміни інформує запитуючу Сторону про результати виконання запиту.

Стаття 7
Обмеження використання отриманої інформації і документів

1. Кожна Сторона забезпечує конфіденційність інформації і документів, отриманих від іншої Сторони, якщо вони мають конфіденційний характер або якщо Сторона, що їх передала, вважає небажаним їх розголошення. Ступінь конфіденційності такої інформації і документів визначається Стороною, яка їх передає.

2. Результати виконання запиту, отримані на підставі цієї Угоди, без згоди Сторони, що їх надала, не можуть бути використані з іншою метою, ніж та, для якої вони запитувалися і були надані.

3. Для передачі третій стороні відомостей, отриманих однією Стороною на підставі цієї Угоди, вимагається попередня згода Сторони, що надала ці відомості.

4. Положення цієї статті не виключають використання або розголошення інформації і документів, отриманих у результаті виконання запиту, якщо це передбачено національним законодавством держави запитуючої Сторони. Запитуюча Сторона заздалегідь повідомляє запитувану Сторону про можливе і передбачуване використання або розголошення такої інформації і документів.

Стаття 8
Витрати

Сторони самостійно несуть витрати, що виникають у ході виконання ними цієї Угоди, в межах видатків, передбачених національними законодавствами держав Сторін, якщо у кожному конкретному випадку не буде узгоджений інший порядок.

Стаття 9
Мови

Сторони при здійсненні співробітництва на підставі цієї Угоди користуються російською мовою. У разі використання інших мов Сторони забезпечують усний і письмовий переклад російською мовою.

Стаття 10
Координація співробітництва

1. Координація заходів щодо співробітництва Сторін у рамках цієї Угоди покладається з Української Сторони - на Управління міжнародних зв'язків Міністерства внутрішніх справ України, з Казахстанської Сторони - на Штаб Міністерства внутрішніх справ Республіки Казахстан.

2. За необхідності Сторони визначать свої спеціалізовані оперативні підрозділи, які можуть встановлювати безпосередні контакти для імплементації положень цієї Угоди, і канали зв'язку між ними.

Стаття 11
Робочі зустрічі і консультації

За необхідності представники Сторін проводять робочі зустрічі і консультації з метою розгляду питань зміцнення і підвищення ефективності співробітництва на основі цієї Угоди.

Стаття 12
Вирішення спорів

Спори між Сторонами, що виникають у зв'язку з тлумаченням або застосуванням положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів.

Стаття 13
Відношення до інших міжнародних договорів

Положення цієї Угоди не зачіпають прав і зобов'язань Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів держав Сторін, учасниками яких є їх держави.

Стаття 14
Заключні положення

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання і діятиме протягом п'яти років. Дія Угоди автоматично подовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не надішле іншій Стороні дипломатичними каналами у письмовій формі повідомлення про свій намір не продовжувати її дію не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення поточного періоду.

Учинено в місті Астана 24 листопада 2011 року в двох примірниках, кожен українською, казахською та російською мовами, при цьому усі тексти мають однакову силу.

 

За Міністерство
внутрішніх справ України

За Міністерство внутрішніх
справ Республіки Казахстан

Віталій Захарченко

Калмуханбедом Касимовим

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали