МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.06.2012 р. N 3304-04/24106-08

 

Управлінню капітального будівництва Сімферопольської міськради Автономної Республіки Крим
вул. Толстого, 15, м. Сімферополь, АР Крим, 95000

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115, (далі - Порядок) проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт: будівництво мереж каналізації по вул. Зуйській та пр. Зуйському (оголошення N 193791 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 07.11.2011 N 133 (579)), проведеної Управлінням капітального будівництва Сімферопольської міськради Автономної Республіки Крим (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 25.05.2012 N 3304-04/19670-08, лист Замовника від 07.06.2012 N 38/01-07-762, зареєстрований у Мінекономрозвитку 12.06.2012 за N 08/69637-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 25.05.2012

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку

IV. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919, (далі - Інструкція), (далі - Наказ від 26.07.2010 N 922) колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 та 9 Інструкції встановлено, що у колонці 4 вказується очікувана вартість предмета закупівлі у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами із зазначенням ПДВ), у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи / посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації), відповідно.

При цьому всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції, у річному плані закупівель Замовника на 2011 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.10.2011, очікувана вартість предмета закупівлі не зазначена словами та не указано назву підрозділу (підрозділів) замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

Частиною першою статті 15 Закону передбачено, зокрема, що під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову.

Відповідно до вимог частини третьої статті 10 Закону, процедура закупівлі не може проводитися до/без публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель згідно з абзацом першим частини другої цієї статті.

Таким чином, початком процедури закупівлі є публікація оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Оголошення про заплановану закупівлю за державні кошти робіт: будівництво мереж каналізації по вул. Зуйській та пр. Зуйському опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 07.11.2011 N 133 (579) за N 193791.

Усупереч вимогам, установленим частиною першою статті 15 Закону, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 26.01.2012 N 1, 2, від 27.01.2012 N 3, 4 та договір від 20.02.2012 N 17/02 викладені російською мовою.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт: будівництво мереж каналізації по вул. Зуйській та пр. Зуйському (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 24.10.2011 N 19.

У пункті 2 частини другої статті 22 Закону та пункті 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948, (далі - стандартна документація конкурсних торгів) передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям згідно із законодавством.

При цьому у документації конкурсних торгів не передбачено способу документального підтвердження учасниками кваліфікаційних критеріїв, а саме наявності фінансової спроможності, зокрема подання учасниками процедури закупівлі звіту про рух грошових коштів відповідно до абзацу п'ятого частини другої статті 16 Закону.

Разом з цим, підпунктом 10 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III) документації конкурсних торгів Замовника встановлено, що для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону учасники подають, зокрема копію свідоцтва про державну реєстрацію учасника.

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (Закон N 3205-VI) (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 07.12.2011 б/н до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ПрАТ "Кримська ПМК-238"

2450592,00

2

ПАТ "Кримгідроспецбуд"

2182838,80


Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 28.12.2011 N 29 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Кримська ПМК-238" та ПАТ "Кримгідроспецбуд" (далі - Учасники), а переможцем конкурсних торгів відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів за критерієм оцінки "Ціна" з максимальною кількістю балів 100, визначено ПАТ "Кримгідроспецбуд".

Разом з тим, згідно з частиною третьою статті 31 Закону та відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 27.01.2012 N 4, у зв'язку з неукладенням договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, Замовник повторно визначив найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів. Так, переможцем конкурсних торгів на закупівлю робіт: будівництво мереж каналізації по вул. Зуйській та пр. Зуйському, визначено ПрАТ "Кримська ПМК-238" з яким укладено договір від 20.02.2012 N 17/02.

Підпунктами 4.1 та 4.2 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів встановлено, що для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, зокрема наявності фінансової спроможності, подання учасниками копій балансів та звітів про фінансові результати за останній звітний період.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" звітним періодом для складання звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати.

Разом з тим, пропозиції конкурсних торгів Учасників містять копії балансу (форма N 1) та звіту про фінансові результати (форма N 2) станом на 30.09.2011, тобто лише поточну проміжну звітність.

Таким чином Учасниками не надано документального підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію - наявність фінансової спроможності у спосіб встановлений документацією конкурсних торгів Замовника.

Підпунктом 4 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів передбачено для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасники у складі своїх пропозицій надають документи, зокрема, довідку (оригінал або нотаріально завірена копія) про відсутність учасника в єдиній базі даних щодо визнання його у встановленому порядку банкрутом, щодо якого не відкрита ліквідаційна процедура, дійсну станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів від органу, уповноваженого на надання такої інформації.

Водночас, відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395 (Указ N 395/2011), Міністерство юстиції України є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення (Указ N 395/2011), Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Типовим стандартом надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованим в Мін'юсті 14.11.2011 за N 1297/20035, передбачено, що інформаційні довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надаються відповідними структурними підрозділами Головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

Згідно з наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 N 3018/5 (Положення N 3018/5), зареєстрованим в Мін'юсті 19.09.2011 за N 1106/19844 держатель Єдиної бази даних - Міністерство юстиції України, Адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України. Адміністратор, надає витяги з Єдиної бази даних.

При цьому пропозиції конкурсних торгів Учасників, в супереч вищевказаній вимозі, містять довідки державного підприємства "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства". Крім того, надані довідки за змістом не відповідають вимогам підпункту 4 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів, оскільки не містять інформації з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону передбачено, що у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та пропозиції конкурсних торгів не відповідають умовам документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів Учасників на підставі абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

Відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 179 Господарського кодексу України при укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови.

Водночас договір, укладений з ПрАТ "Кримська ПМК-238" від 20.02.2012 N 17/02, не містить, зокрема пункту 1.3 розділу I "Предмет договору", пункту 3.2 розділу III "Ціна договору", а також підпунктів 6.1.1, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.2 та 6.4.3 розділу VI "Права та обов'язки сторін", наявність яких передбачена Типовим договором про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, затвердженим наказом Мінекономіки від 27.07.2010 N 925, зареєстрованим в Мін'юсті від 10.08.2010 за N 655/17950.

Разом з тим слід зазначити, що оголошення про результати проведення торгів від 20.02.2012 N 38/01-07-232 не відповідає формі оголошення про результати проведення торгів, затвердженої Наказом від 26.07.2010 N 922 (у редакції наказу Мінекономрозвитку від 27.12.2011 N 428 (Наказ N 428), зареєстрованого в Мін'юсті 30.01.2012 за N 144/20457).

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог частини першої статті 15, абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору від 20.02.2012 N 17/02, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація

1. Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

У зв'язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали