МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.07.2012 р. N 3304-04/25919-12

 

Національному інституту раку
вул. Ломоносова, 33/43, м. Київ, 03022

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (із змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного (витратні матеріали для анестезіології - 41 найменування) (оголошення N 198658 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 21.05.2012 N 61 (663)), яка оголошена Національним інститутом раку (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 12.06.2012 N 3304-04/21991-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 12.06.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником оригіналів та копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Формою річного плану закупівель (далі - форма річного плану закупівель), затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Наказ), встановлено, що річний план закупівель затверджується рішенням комітету з конкурсних торгів, підписується головою та секретарем комітету з конкурсних торгів та містить відбиток печатки Замовника.

При цьому річний план закупівель Замовника на 2012 рік (зі змінами), затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 06.01.2012 (протокол засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 06.01.2012 N 1), (далі - річний план закупівель) не містить відбитку печатки Замовника, що не відповідає вимогам затвердженої форми річного плану закупівель.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом (далі - Інструкція), колонки 1, 3 - 7 річного плану є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 і 9 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану вказується очікувана вартість предмета закупівлі у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ, а у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи / посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів, запиту цінової пропозиції, кваліфікаційної документації).

Водночас всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції, річний план закупівель не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи / посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів та очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення ПДВ.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного (витратні матеріали для анестезіології - 41 найменування) за кодом ДК 016-97 33.10.1 (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 08.05.2012 N 20 та від 11.05.2012 N 21 відповідно.

Крім того, слід звернути увагу, що всупереч вимогам пункту 3.7 Порядку (Порядок N 155) Замовником надано незавірені в установленому законодавством порядку копії протоколів про обрання процедури та затвердження документації конкурсних торгів.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), встановлено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з тим документація конкурсних торгів Замовника не містить інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі вимогам, встановленим у пункті 4 частини першої статті 17 Закону, що не відповідає вимогам пункту 2 частини другої статті 22 Закону та стандартній документації конкурсних торгів.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника та протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів від 05.06.2012 (далі - протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції конкурсних торгів:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Ел-мед"

215336,00

2

ТОВ "Валлеста"

251698,00


Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій) та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), затвердженими Наказом, встановлено, що реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів та протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів повинні містити підписи голови та секретаря комітету з конкурсних торгів, а також відбиток печатки Замовника.

Водночас реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів не містить підпису секретаря та відбитку печатки Замовника, а протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів не містить відбитку печатки, що не відповідає вимогам форм реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 18.06.2012 (далі - протокол оцінки) до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Ел-мед" та ТОВ "Валлеста" (далі - Учасники), а переможцем конкурсних торгів відповідно до додатка 2 "Критерії та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів" до документації конкурсних торгів за критерієм оцінки "Ціна" з максимальною кількістю 100 балів, визначено ТОВ "Ел-мед", пропозиція якого акцептована 18.06.2012.

Формою протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, затвердженою Наказом (далі - форма протоколу оцінки), передбачено, що протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів повинен містити, зокрема, підпис секретаря комітету конкурсних торгів та відбиток печатки Замовника.

При цьому, усупереч формі протоколу оцінки, протокол оцінки Замовника не містить підпису секретаря комітету конкурсних торгів та відбитку печатки Замовника.

Пунктом 7 "Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу 1 "Загальні положення" документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиція конкурсних торгів складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та печаткою учасника торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд учасника). До перекладу додається копія диплому перекладача.

Усупереч вищенаведеним вимогам документації конкурсних торгів, пропозиції конкурсних торгів Учасників не містять переклад інструкцій з використання препаратів виробництва ЗАТ "ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ", наданих російською мовою.

Згідно з пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - розділ 3) документації конкурсних торгів Замовником встановлено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником повинна містити зокрема, інформацію та документи про відповідність запропонованого предмета закупівлі вимогам документації конкурсних торгів, підготовлені відповідно до додатку 4 цієї документації.

Додатком 4 "Технічні вимоги" (далі - Додаток 4) до документації конкурсних торгів передбачено надання учасником інформації про технічні вимоги предмета закупівлі у відповідності до встановленої Замовником форми.

Усупереч вищевказаній вимозі документації конкурсних торгів, пропозиції конкурсних торгів Учасників не містять інформації та документального підтвердження відповідності запропонованого предмета закупівлі, підготовленого згідно з формою наведеною у Додатку 4 до документації конкурсних торгів.

Підпунктом "в" пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 документації конкурсних торгів Замовником встановлено, що у пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати документальне підтвердження наявності досвіду виконання аналогічних договорів у 2009 - 2011 роках, а саме: відомості про виконання аналогічних договорів згідно з наведеної форми - таблиці "Відомості про досвід виконання аналогічних договорів" у 2009 - 2011 роках (далі - таблиця).

У колонці 6 таблиці зазначено, що учасник вказує інформацію про контактну особу замовника, телефон, разом з тим приміткою до таблиці встановлено, що учасники разом з таблицею надають копії аналогічних договорів (про які йдеться в таблиці) та оригінали відгуків за цими договорами із зазначенням номеру договору, дати його укладання, предмету, відомостей про вчасність і належність їх виконання.

При цьому у складі пропозицій конкурсних торгів Учасників не надано документального підтвердження наявності досвіду виконання аналогічних договорів за 2009 та 2010 роки, а у колонці 6 таблиці, наданій у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Ел-мед", не зазначено контактну особу замовника.

Таким чином, Учасниками не надано документального підтвердження інформації про їх відповідність кваліфікаційному критерію - наявності досвіду виконання аналогічних договорів, у спосіб встановлений документацією конкурсних торгів.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 документації конкурсних торгів Замовником зазначено, що у складі пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати на підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення пропозицій конкурсних торгів зокрема інформацію про те, що посадову особу учасника, яку призначено відповідальною за здійснення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисних мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку.

Усупереч вищевказаній вимозі документації конкурсних торгів, пропозиції Учасників не містять інформації та документального підтвердження того, що посадову особу учасника, яку призначено відповідальною за здійснення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисних мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 документації конкурсних торгів Замовником передбачено, що у складі пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати зокрема інформацію про те, що він не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура і надати оригінал довідки Агентства з питань банкрутства чи Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України (або іншого компетентного органу) про відсутність підприємства учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

При цьому ТОВ "Ел-мед" та ТОВ "Валлеста" надано довідки ДП "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" від 30.05.2012 N 218-25-25/78448 та від 30.05.2012 N 218-25-25/78412 відповідно, в яких зазначено, що за результатами моніторингу діяльності суб'єктів господарювання щодо зазначених підприємств провадження у справі про банкрутство не порушувалось та підприємства не визнані банкрутом в установленому порядку.

Таким чином, надані довідки за змістом не відповідають вимогам, встановленим у пункті 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 до документації конкурсних торгів, оскільки не містять інформації про відсутність учасників в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозицій конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції Учасників на підставі абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі проведено з порушенням вимог абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону та абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону та вжити заходів щодо недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VII. Додаткова інформація

1. Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України

У зв'язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали