МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.07.2012 р. N 3303-05/25361-12

 

ДП "Луганськвугілля"
вул. Лермонтова, 1-в, м. Луганськ, 91055

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти трубок та труб гумових (оголошення N 243564 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 26.12.2011 N 154 (600)), проведеної державним підприємством "Луганськвугілля" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 25.04.2012 N 3303-05/15552-12, лист Замовника від 08.05.2012 N 05/01-85 зареєстрований в Мінекономрозвитку 15.05.2012 за N 12/59586-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 25.04.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

У пункті 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922 (далі - Наказ від 06.07.2010 N 922), зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Інструкція), зазначено, що колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктом 6 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель вказується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням податку на додану вартість.

При цьому всупереч пункту 6 Інструкції у річному плані закупівель Замовника на 2012 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів від 14.11.2011 N Т05/01-535, очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення податку на додану вартість.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю трубок та труб гумових (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 14.11.2011 N Т05/01-535 та 15.12.2011 N Т05/01-557 відповідно.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з тим у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктами 2 та 4 частини першої статті 17 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 30.01.2012 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 30.01.2012 N Т05/01-97 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Торговий дім "Краснолуцький машинобудівний завод"

Лот N 1

66000,00

Лот N 2

1486800,00

Лот N 3

2014740,00

Лот N 4

1133193,60

Лот N 5

2996448,00

Лот N 6

3839850,00

2

ТОВ "ДС-8"

Лот N 1

62040,00

Лот N 2

1416000,00

Лот N 3

1918800,00

Лот N 4

1079232,00

Лот N 5

2845860,00

Лот N 6

3657000,00


Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 21.02.2012 N Т 05/01-192 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ДС-8" та ТОВ "Торговий дім "Краснолуцький машинобудівний завод" (далі - Учасники), а переможцем конкурсних торгів відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів за критерієм оцінки "Ціна" визначено ТОВ "ДС-8", з яким укладено договір від 13.03.2012 N 30/Т-12.

Підпунктами 1.4 та 1.5 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу 3) документації конкурсних торгів встановлено, що для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, зокрема наявності фінансової спроможності, подання учасниками копій балансів та звітів про фінансові результати за останній звітний період.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" звітним періодом для складання звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати.

Разом з тим, пропозиції конкурсних торгів Учасників не містять копій балансів (форма N 1) та звітів про фінансові результати (форма N 2) за останній звітній період, а надано проміжну звітність.

Таким чином, Учасниками не надано документального підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію - наявність фінансової спроможності у спосіб встановлений документацією конкурсних торгів Замовника.

Підпунктом 2.2 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів встановлено, що Учасником для підтвердження вимог встановлених статтею 17 Закону має бути надана довідка про порушення провадження у справі про банкрутство підприємств, визнання їх банкрутами, перебування у процедурі банкрутства, видана органом з питань банкрутства, з підтвердженням відсутності рішення про визнання Учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство, виданої не раніше ніж за 10 календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (оригінал або нотаріально завірена копія).

При цьому відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395 (Указ N 395/2011) (далі - Положення), Міністерство юстиції України є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення (Указ N 395/2011) Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Згідно з наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 N 3018/5 (Положення N 3018/5), зареєстрованим в Мінюсті 19.09.2011 за N 1106/19844, держатель Єдиної бази даних - Міністерство юстиції України, Адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України. Адміністратор надає витяг з Єдиної бази даних.

Відповідно до Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованим в Мін'юсті 14.11.2011 за N 1297/20035, інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебування у процедурі банкрутства, відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

Водночас, всупереч вищезазначеній вимозі документації конкурсних торгів, у складі пропозицій конкурсних торгів Учасниками надано довідки, видані Луганським відділенням державного підприємства "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" Міністерства економіки України від 26.01.2012 N 218-27-25/189 та N 218-27-25/197.

Абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону передбачено у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону та/або пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям встановленим статтею 16 Закону та пропозиції конкурсних торгів не відповідають умовам документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку із відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи зазначене, Замовник на підставі абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів Учасників та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

Відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 179 Господарського кодексу України при укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови.

Водночас договір, укладений з ТОВ "ДС-8" від 13.03.2012 N 30/Т-12, не містить, підпункту 6.4.3 розділу VI "Права та обов'язки сторін", наявність якого передбачена Типовим договором про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, затвердженим наказом Мінекономіки від 27.07.2010 N 925, зареєстрованим в Мін'юсті від 10.08.2010 за N 655/17950.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку встановлено, що Замовником процедуру закупівлі проведено з порушенням вимог частини другої статті 22, абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 та абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору про закупівлю товарів за державні кошти від 13.03.2012 N 30/Т-12, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали