Додаткова копія: Засади використання автоматизованої системи документообігу в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення зборів суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
03 вересня 2019 року N 5

ЗАСАДИ
використання автоматизованої системи документообігу в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду

Із змінами, внесеними рішенням зборів суддів
Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
від 09 вересня 2019 року N 6 

I. Загальні положення

1. В Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду використовується Автоматизована система документообігу суду (далі - АСДС).

2. Засади використання автоматизованої системи документообігу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (далі - Засади) розроблені відповідно до вимог Законів України "Про Вищий антикорупційний суд" (Закон N 2447-VIII), "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI), Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року та Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року N 30, зі змінами (далі - Положення).

3. Засадами визначається порядок функціонування автоматизованої системи, правила застосування Положення з урахуванням юрисдикції та інстанційності суду, норм процесуальних кодексів та законів України.

4. Вчинення в автоматизованій системі будь-яких дій, передбачених Засадами, здійснюється користувачами автоматизованої системи - суддями та працівниками апарату Вищого антикорупційного суду, в межах повноважень, визначених наказами керівника апарату Вищого антикорупційного суду.

(Пункт 4 розділу I змінено згідно з рішенням
зборів суддів від 09 вересня 2019 року N 6)

5. Засади вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення зборів суддів, якими затверджено Засади, оприлюднюються на офіційному вебсайті Вищого антикорупційного суду на вебпорталі "Судова влада України".

6. Наведені у Засадах терміни вживаються у такому значенні:

судова справа - апеляційна скарга на ухвалу чи вирок у кримінальних справах, матеріали кримінального провадження, в тому числі: заяви, скарги, клопотання, подання, інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, а також судові процесуальні документи, що виготовляються судом;

суддя - суддя-доповідач, член колегії суддів.

7. Інші терміни та поняття в Засадах вживаються в розумінні, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством України.

II. Особливості використання автоматизованої системи

1. Особливості автоматизованого розподілу судових справ

1.1. Розподіл судових справ здійснюється в автоматизованому режимі між суддями Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, з урахуванням: складу постійних колегій, спеціалізації суддів, запровадженої зборами суддів, визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження кожного судді, недопустимості повторної участі судді у розгляді апеляційної скарги на остаточне судове рішення, якщо він брав участь у розгляді апеляційних скарг, які подавалися під час досудового розслідування у конкретному кримінальному провадженні.

Визначення суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Положення.

1.2. Визначення судді-доповідача (колегії суддів) для розгляду судових справ здійснюється АСДС під час реєстрації документів відповідальною особою Управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду - користувачем АСДС, який має відповідні функціональні обов'язки та права (далі - відповідальна особа), а також в інших випадках необхідності визначення складу суду на будь-якій стадії судового процесу з урахуванням спеціалізації (за наявності).

1.3. Унесення інформації до табеля обліку робочого часу в АСДС щодо відпустки судді, відрядження, тимчасової непрацездатності, навчання та в інших передбачених законом випадках, в яких суддя не може здійснювати правосуддя, здійснюється відповідальним працівником Відділу з питань персоналу Управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

1.4. Під час розподілу справ автоматизованою системою визначається суддя-доповідач, який одночасно є головуючим суддею у судовій справі, та склад колегії суддів з розгляду судової справи.

Кількісний склад суду з розгляду конкретних категорій справ, визначений вимогами процесуального законодавства, формується автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації справи на підставі інформації, внесеної до неї працівниками суду.

2. Особливості формування колегій суддів

2.1. Склад колегії суддів щодо розгляду справи формується в автоматичному режимі автоматизованою системою одразу після визначення судді-доповідача. У разі здійснення автоматизованого розподілу для визначення колегії у складі трьох суддів, автоматизований розподіл здійснюється з урахуванням постійних колегій, склад яких затверджується зборами суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (Додатки 1, 2, 3).

Якщо одного і того ж суддю уведено одночасно до двох і більше складів постійних колегій суддів, збори суддів визначають, у якому складі колегії він не є суддею-доповідачем.

2.2. У разі здійснення автоматизованого розподілу для визначення колегії у складі п'яти суддів автоматизований розподіл здійснюється на загальних підставах, визначених у Положенні.

2.3. У разі, якщо після визначення автоматизованою системою судді-доповідача неможливо визначити склад колегії автоматизованою системою в автоматичному режимі згідно з налаштуваннями складу колегій, затверджених зборами суддів, склад колегії визначається з переліку суддів, що входять до складу резервних суддів постійної колегії судді-доповідача. Резервні судді визначаються зборами суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду для кожної постійної колегії строком на один рік.

2.4. У разі неможливості визначити склад колегії з числа суддів основного складу та резервних суддів автоматизована система визначає суддів, яких не вистачає, з числа всіх суддів Апеляційної палати.

2.5. Склад колегії суддів залишається незмінним упродовж перебування судової справи на розгляді. У виняткових випадках (задоволені самовідвід чи відвід, інші випадки, коли суддя - член колегії не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судової справи) заміна судді - члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження уповноваженої керівником апарату Вищого антикорупційного суду особи з числа працівників Управління з організаційного забезпечення роботи Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду на виконання службового листа судді-доповідача; або на підставі ухвали суду про задоволення відводу (самовідводу) судді не пізніше наступного робочого дня, після оголошення повного тексту судового рішення, у порядку, зазначеному у п. 2.3 та п. 2.4 Засад.

3. Особливості розподілу деяких категорій судових справ

3.1. Судові справи, що надійшли із суду касаційної інстанції після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, передаються раніше визначеному у судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу), ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

(Пункт 3.1 розділу 3 змінено згідно з рішенням
зборів суддів від 09 вересня 2019 року N 6)

3.2. Розподіл справ за апеляційними скаргами (апеляційних скарг), які надійшли до суду повторно з передбачених процесуальним законом підстав, здійснюється у загальному порядку.

3.3. У разі повернення до апеляційного суду судової справи, в якій судові рішення скасовувались з передачею судової справи на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції чи на додаткове розслідування, такі справи підлягають розподілу у загальному порядку.

3.4. У разі роз'єднання (виділення) судових справ виділена в окреме провадження судова справа не підлягає автоматизованому розподілу, реєструється як така, що надійшла вперше та передається судді, складу суду, яким ухвалено рішення про роз'єднання кількох поєднаних в одному провадженні вимог у самостійні провадження чи виділення в окреме провадження.

При роз'єднанні (виділенні) судових справ системою автоматично перераховується коефіцієнт навантаження на суддю із врахуванням таких судових справ.

3.5. При надходженні до суду процесуальних документів, які підлягають передачі тому самому судді-доповідачу, з метою належного автоматичного формування протоколу передачі судової справи раніше визначеному судді, відповідальними працівниками апарату Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду здійснюється прив'язка новоствореної електронної картки до електронної картки первинної судової справи, в якій було здійснено автоматичний розподіл та постановлено первинне судове рішення.

3.6. Для розгляду судової справи, матеріали якої містять відомості, що віднесені до державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" або іншу інформацію з обмеженим доступом, АСДС визначає суддю-доповідача та суддів - членів колегії (склад суду) з числа суддів, які мають допуск до державної таємниці необхідної форми та доступ до державної таємниці (дозвіл на роботу з іншими документами, що містять інформацію з обмеженим доступом).

3.7. Заміна відсутнього судді у таких судових справах здійснюється автоматизованою системою з числа суддів, які мають допуск до державної таємниці необхідної форми та доступ до державної таємниці (дозвіл на роботу з іншими документами, що містять інформацію з обмеженим доступом).

4. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи (матеріалів) раніше визначеному в судовій справі судді-доповідачу

4.1. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються:

- апеляційні скарги на судові рішення суду 1 інстанції, які надійшли до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у межах однієї справи, після визначення судді-доповідача у цій судовій справі та до моменту закінчення її розгляду судом;

(Абзац 1 пункту 4.1 розділу 4 змінено згідно з рішенням
зборів суддів від 09 вересня 2019 року N 6)

- апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів, які надійшли до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у межах одного кримінального провадження, після визначення судді-доповідача у цій судовій справі та до моменту закінчення її розгляду судом;

- заяви про виправлення описок у судовому рішенні. У разі відсутності раніше визначеного судді-доповідача такі процесуальні документи підлягають автоматизованому розподілу у загальному порядку;

- заяви про роз'яснення судового рішення. У разі тимчасового відсторонення судді-доповідача від здійснення правосуддя, звільнення з посади або припинення його повноважень такі процесуальні документи підлягають автоматизованому розподілу у загальному порядку;

(Абзац 4 пункту 4.1 розділу 4 змінено згідно з рішенням
зборів суддів від 09 вересня 2019 року N 6)

- заяви про відновлення втраченого судового провадження. У разі відсутності раніше визначеного судді-доповідача такі процесуальні документи підлягають автоматизованому розподілу у загальному порядку;

- заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень. У разі відсутності раніше визначеного судді-доповідача такі процесуальні документи підлягають автоматизованому розподілу у загальному порядку;

- заяви про повернення застави. У разі відсутності раніше визначеного судді-доповідача такі процесуальні документи підлягають автоматизованому розподілу у загальному порядку.

4.2. У разі надходження апеляційних скарг, які подані в рамках однієї справи, але на різні судові рішення, такі скарги передаються раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу), якщо провадження не закінчено (розгляд справи не закінчено).

4.3. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (судді-доповідача) у випадках, передбачених абзацами 1 - 2 пункту 4.1 цих Засад, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу на загальних підставах.

(Пункт 4.3 розділу 4 змінено згідно з рішенням
зборів суддів від 09 вересня 2019 року N 6)

5. Виключено

(Розділ 5 виключено згідно з рішенням
зборів суддів від 09 вересня 2019 року N 6)

6. Коефіцієнти форми участі суддів у розгляді судових справ

6.1. У випадках виявлення значної різниці у навантаженні на суддів, питання щодо припинення автоматизованого розподілу судових справ на даних суддів на певний період розглядається рішенням зборів суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду за клопотанням судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду чи голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (особи, яка у встановленому порядку виконує обов'язки голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду).

6.2. Визначити наступні коефіцієнти, що враховують форму участі судді у розгляді судової справи: для судді-доповідача - 1, для судді - члена колегії - 0,5.

6.3. Визначити коефіцієнти складності категорій судових справ:

1) Апеляційна скарга на вирок суду, якщо матеріали судової справи налічують 20 і більше томів - коефіцієнт 30;

2) Апеляційна скарга на вирок суду, якщо матеріали судової справи налічують від 10 до 19 томів - коефіцієнт 20;

3) Апеляційна скарга на вирок суду, якщо матеріали судової справи налічують від 5 до 9 томів - коефіцієнт 15;

4) Апеляційна скарга на вирок суду, якщо матеріали судової справи налічують від 2 до 4 томів - коефіцієнт 10;

5) Апеляційна скарга на вирок суду, якщо матеріали судової справи налічують 1 том - коефіцієнт 9.

6) Подання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого - коефіцієнт 2;

7) Апеляційна скарга на ухвалу суду (в тому числі ухвалу слідчого судді) - коефіцієнт 6.

6.4. Голові Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду визначити коефіцієнт розгляду судових справ - 0,7; судді - члену Ради суддів України - 0,9.

(Пункт 6.4 розділу 6 змінено згідно з рішенням
зборів суддів від 09 вересня 2019 року N 6)

6.5. Розподілена справа враховується лише в навантаження складу суду, який розглянув справу по суті.

6.6. При розрахунку коефіцієнта навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи не враховуються виключно дні перебування судді у відпустці та дні відсутності судді у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Всі інші дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, враховуються при розрахунку коефіцієнта навантаження судді.

7. Розподіл судових справ між суддями у разі настання обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи

7.1. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п'ять робочих днів, відповідно до цього Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов'язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення. Судові справи у цей період не розподіляються, за виключенням випадків, передбачених Засадами.

Про відновлення працездатності автоматизованої системи складається відповідний акт. Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

7.2. У разі, якщо строки розгляду судової справи вимагають провести такий розгляд під час дії обставин, визначених пунктом 7.1 Засад, керівник апарату (особа, яка виконує його обов'язки), здійснює неавтоматизоване визначення складу суду для розгляду судової справи з урахуванням спеціалізації та рівномірного навантаження для кожного судді, в хронологічному порядку надходження судової справи та алфавітної послідовності прізвищ суддів, які мають повноваження розглядати судові справи на момент розподілу.

Аналогічний порядок розподілу справ здійснюється щодо всіх судових справ, якщо обставини, зазначені у пункті 7.1 цього розділу, тривають понад п'ять робочих днів.

7.3. Розпорядження керівника апарату (особи, яка виконує його обов'язки), про неавтоматизоване визначення складу суду має бути вмотивованим, обґрунтованим та, в тому числі, має містити наступні відомості:

7.3.1) вид розподілу (первісний; заміна судді; повторний розподіл судової справи; повернення (передача) судової справи раніше визначеному судді, колегії суддів;

7.3.2) підстава неавтоматизованого визначення складу суду, відповідно до пункту 27 цього розділу Засад, обґрунтування його проведення;

7.3.3) категорія (підкатегорія) судової справи та коефіцієнт її складності;

7.3.4) реквізити документу, що став підставою здійснення розподілу (визначення, заміни), в тому числі прізвище, ім'я, по батькові та посада автора цього документу;

7.3.5) ім'я (найменування) учасників судової справи;

7.3.6) перелік повного списку суддів (прізвища, імена та по батькові) відповідного суду, з визначенням тих, які не ввійшли до списку суддів для здійснення розподілу (визначення, заміни) та зазначенням відповідної причини щодо кожного з них;

7.3.7) список суддів для здійснення цього розподілу (визначення, заміни);

7.3.8) отримані від адміністратора коефіцієнти навантаження для всіх суддів, які ввійшли до списку суддів для здійснення розподілу (визначення, заміни);

7.3.9) прізвище, ім'я та по батькові обраного судді-доповідача, запасного судді, суддів колегії або прізвище, ім'я та по батькові судді-доповідача в раніше визначеній колегії;

7.3.10) прізвище, ім'я та по батькові судді, що замінюється (тільки для заміни судді в колегії);

7.3.11) підстави передачі справи (тільки для передачі судової справи раніше визначеному судді);

7.3.12) дата та час його підписання керівником апарату.

7.4. З метою незалежного підтвердження наявності підстав для неавтоматизованого визначення складу суду складається мотивоване розпорядження керівника апарату (особи, яка виконує його обов'язки). До такого розпорядження додається інформація з державного підприємства "Інформаційні судові системи" щодо періоду дії обставин, що унеможливлювали проведення автоматизованого розподілу справ.

7.5. Автоматизований розподіл судових справ відновлюється невідкладно після налагодження роботи АСДС. Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, що перешкоджали проведенню автоматизованого розподілу, до АСДС вносяться у хронологічному порядку реєстраційні картки та електронні копії всіх паперових розпоряджень начальника управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду про проведення неавтоматизованого розподілу кожної окремої судової справи. Такі розпорядження публікуються адміністратором на вебпорталі як протоколи розподілу.

7.6. Ці Засади набирають чинності з наступного дня після їх затвердження зборами суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

7.7. Зміни та доповнення до Засад можуть бути внесені зборами суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення зборів суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
03 вересня 2019 року N 5

Персональний склад постійних колегій суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та резервні судді постійних колегій
з 05.09.2019 - 04.09.2020

N

Персональний склад постійної колегії суддів

Резервні судді постійної колегії суддів

Суддя-доповідач

Суддя - член колегії

Суддя - член колегії

1

Боднар Сергій Богданович

Панаід Ігор Васильович

Панкулич Віктор Іванович

Калугіна Інна Олегівна

Панаід Ігор Васильович

Боднар Сергій Богданович

Панкулич Віктор Іванович

Панкулич Віктор Іванович

Боднар Сергій Богданович

Панаід Ігор Васильович

2

Глотов Микола Сергійович

Михайленко Дмитро Григорович

Чорненька Даниїла Степанівна

Павлишин Олег Федорович

Михайленко Дмитро Григорович

Глотов Микола Сергійович

Чорненька Даниїла Степанівна

Чорненька Даниїла Степанівна

Михайленко Дмитро Григорович

Глотов Микола Сергійович

3

Калугіна Інна Олегівна

Семенников Олександр Юрійович

Чорненька Даниїла Степанівна

Никифоров Андрій Сергійович

Семенников Олександр Юрійович

Калугіна Інна Олегівна

Чорненька Даниїла Степанівна

4

Никифоров Андрій Сергійович

Павлишин Олег Федорович

Чорна Валерія Вікторівна

Глотов Микола Сергійович

Павлишин Олег Федорович

Никифоров Андрій Сергійович

Чорна Валерія Вікторівна

Чорна Валерія Вікторівна

Павлишин Олег Федорович

Никифоров Андрій Сергійович

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення зборів суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
03 вересня 2019 року N 5

Персональний склад постійних колегій суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та резервні судді постійних колегій
з 05.09.2020 - 04.09.2021

N

Персональний склад постійної колегії суддів

Резервні судді постійної колегії суддів

Суддя-доповідач

Суддя - член колегії

Суддя - член колегії

1

Боднар Сергій Богданович

Панаід Ігор Васильович

Панкулич Віктор Іванович

Семенников Олександр Юрійович

Панаід Ігор Васильович

Боднар Сергій Богданович

Панкулич Віктор Іванович

Панкулич Віктор Іванович

Боднар Сергій Богданович

Панаід Ігор Васильович

2

Глотов Микола Сергійович

Михайленко Дмитро Григорович

Чорненька Даниїла Степанівна

Чорна Валерія Вікторівна

Михайленко Дмитро Григорович

Глотов Микола Сергійович

Чорненька Даниїла Степанівна

Чорненька Даниїла Степанівна

Михайленко Дмитро Григорович

Глотов Микола Сергійович

3

Калугіна Інна Олегівна

Семенников Олександр Юрійович

Чорненька Даниїла Степанівна

Боднар Сергій Богданович

Семенников Олександр Юрійович

Калугіна Інна Олегівна

Чорненька Даниїла Степанівна

4

Никифоров Андрій Сергійович

Павлишин Олег Федорович

Чорна Валерія Вікторівна

Михайленко Дмитро Григорович

Павлишин Олег Федорович

Никифоров Андрій Сергійович

Чорна Валерія Вікторівна

Чорна Валерія Вікторівна

Павлишин Олег Федорович

Никифоров Андрій Сергійович

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення зборів суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
03 вересня 2019 року N 5

Персональний склад постійних колегій суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та резервні судді постійних колегій
з 05.09.2021 - 04.09.2022

N

Персональний склад постійної колегії суддів

Резервні судді постійної колегії суддів

Суддя-доповідач

Суддя - член колегії

Суддя - член колегії

1

Боднар Сергій Богданович

Панаід Ігор Васильович

Панкулич Віктор Іванович

Калугіна Інна Олегівна

Панаід Ігор Васильович

Боднар Сергій Богданович

Панкулич Віктор Іванович

Панкулич Віктор Іванович

Боднар Сергій Богданович

Панаід Ігор Васильович

2

Глотов Микола Сергійович

Михайленко Дмитро Григорович

Чорненька Даниїла Степанівна

Панаід Ігор Васильович

Михайленко Дмитро Григорович

Глотов Микола Сергійович

Чорненька Даниїла Степанівна

Чорненька Даниїла Степанівна

Михайленко Дмитро Григорович

Глотов Микола Сергійович

3

Калугіна Інна Олегівна

Семенников Олександр Юрійович

Чорненька Даниїла Степанівна

Панкулич Віктор Іванович

Семенников Олександр Юрійович

Калугіна Інна Олегівна

Чорненька Даниїла Степанівна

4

Никифоров Андрій Сергійович

Павлишин Олег Федорович

Чорна Валерія Вікторівна

Глотов Микола Сергійович

Павлишин Олег Федорович

Никифоров Андрій Сергійович

Чорна Валерія Вікторівна

Чорна Валерія Вікторівна

Павлишин Олег Федорович

Никифоров Андрій Сергійович
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали