ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України18.05.2012 N 568 (Положення N 568)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 червня 2012 р. за N 904/21216


Зміни до Національного положення (стандарту)бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

1. У розділі VI:

1.1. Пункти 1 - 4 викласти в такій редакції:

"1. Звіт про фінансові результати (за формою N 2-дс згідно з додатком 2 до цього Національного положення (стандарту)) відображає інформацію про доходи, витрати, дефіцит/профіцит в результаті діяльності суб'єкта державного сектору та бюджету протягом звітного періоду.

2. Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

I. Фінансовий результат діяльності;

II. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

III. Виконання бюджету (кошторису).

3. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід відображається у звіті про фінансові результати у разі збільшення економічних вигід та/або потенціалу корисності, зокрема, у вигляді надходження активу або погашення зобов'язання, які приводять до збільшення власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власника).

4. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у звіті про фінансові результати у разі зменшення економічних вигід та/або потенціалу корисності, зокрема, у вигляді вибуття активу або збільшення зобов'язання, які приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власником).".

1.2. Пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. У розділі II звіту про фінансові результати наводиться інформація про видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацію видатків та кредитування бюджету за звітний період та попередній звітний період.".

1.3. Доповнити розділ новим пунктом 11 такого змісту:

"11. У розділі III звіту про фінансові результати наводиться інформація про виконання бюджету (кошторису) у розрізі класифікації доходів бюджету та економічної класифікації видатків і кредитування бюджету за загальним та спеціальним фондами у порівнянні із затвердженими показниками плану на звітний період та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін.

У цьому звіті визначаються різниці між фактичними сумами виконання бюджету (кошторису) (касовими видатками) та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін.

Фактичні суми виконання (касові видатки) у звіті про фінансові результати слід подавати за методологією складання бюджету (кошторису) за відповідний звітний період.".

2. У другому реченні пункту 2 розділу X слово "надзвичайної" виключити.

3. Доповнити пункт 7 розділу XI новими підпунктами такого змісту:

"7.6. Інформація про виконання бюджету (кошторису) щодо:

різниці між остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін і фактичними сумами виконання (касовими видатками) та причини їх виникнення;

причини відхилення між затвердженими показниками плану на звітний період та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін.

7.7. Інформація про виконання бюджету щодо наданих з бюджету кредитів, взаємних розрахунків бюджетів, цінних паперів, фінансування бюджету".

4. Додатки 1 - 4 викласти в новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"


 

КОДИ

 

 

01

 

 

 
 

 

 


 

Дата (рік, місяць, число)

Установа

___

за ЄДРПОУ

Територія

___

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма
господарювання

 
___

 
за КОПФГ

Орган державного управління

___

за КОДУ

Вид економічної діяльності

___

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 


БАЛАНС

на 20__ року

Форма N 1-дс


АКТИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

 

 

 

       залишкова вартість

010

 

 

       знос

011

 

 

       первісна вартість

012

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

       залишкова вартість

020

 

 

       накопичена амортизація

021

 

 

       первісна вартість

022

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

030

 

 

Запаси

040

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

050

 

 

Готова продукція

060

 

 

Інші нефінансові активи

070

 

 

Усього за розділом I

100

 

 

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

110

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

120

 

 

Поточна дебіторська заборгованість:

 

 

 

       за розрахунками з бюджетом

130

 

 

       за розрахунками за товари, роботи, послуги

140

 

 

       за наданими кредитами

150

 

 

       за виданими авансами

160

 

 

       за розрахунками із соціального страхування

170

 

 

       за внутрішніми розрахунками

180

 

 

       інша поточна дебіторська заборгованість

190

 

 

Поточні фінансові інвестиції

200

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти бюджетних установ та державних цільових фондів в:

 

 

 

       національній валюті, у тому числі в:

210

 

 

                     касі

211

 

 

                     казначействі

212

 

 

                     установах банків

213

 

 

       іноземній валюті

220

 

 

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

 

 

 

       єдиному казначейському рахунку

230

 

 

       рахунках в установах банків, у тому числі:

240

 

 

                     у національній валюті

241

 

 

                     в іноземній валюті

242

 

 

Інші фінансові активи

250

 

 

Усього за розділом II

280

 

 

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

290

 

 

БАЛАНС

300

 

 


ПАСИВ

Код
рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

330

 

 

Фонд дооцінки

340

 

 

Фінансовий результат

350

 

 

Капітал у підприємства

360

 

 

Резерви

370

 

 

Усього за розділом I

410

 

 

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов'язання:

 

 

 

       за цінними паперами

420

 

 

       за кредитами

430

 

 

       інші довгострокові зобов'язання

440

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

450

 

 

Поточні зобов'язання:

 

 

 

       за платежами до бюджету

460

 

 

       за розрахунками за товари, роботи, послуги

470

 

 

       за кредитами

480

 

 

       за одержаними авансами

490

 

 

       за розрахунками з оплати праці

500

 

 

       за розрахунками із соціального страхування

510

 

 

       за внутрішніми розрахунками

520

 

 

       інші поточні зобов'язання

530

 

 

Усього за розділом II

570

 

 

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

580

 

 

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

590

 

 

БАЛАНС

600

 

 


Керівник

 

Головний бухгалтер (бухгалтер)

 


 

Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"


 

                                                           Дата (рік, місяць, число)

  

КОДИ

 

 

01

 

 

 
 


Установа

________

за ЄДРПОУ

Територія

________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма
господарювання

 
________

 
за КОПФГ

Орган державного управління

________

за КОДУ

Вид економічної діяльності

________

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

 


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 20__ року

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма N 2-дс


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

ДОХОДИ

 

 

 

Доходи від обмінних операцій

 

 

 

Бюджетні асигнування

010

 

 

Доходи від надання послуг

020

 

 

Доходи від продажу

030

 

 

Фінансові доходи

040

 

 

Інші доходи від обмінних операцій

050

 

 

Всього доходів від обмінних операцій

080

 

 

Доходи від необмінних операцій

 

 

 

Податкові надходження

090

 

 

Неподаткові надходження (адміністративні збори та платежі)

100

 

 

Трансферти

110

 

 

Надходження до державних цільових фондів

120

 

 

Інші доходи від необмінних операцій

130

 

 

Всього доходів від необмінних операцій

170

 

 

Всього доходів

200

 

 

ВИТРАТИ

 

 

 

Витрати за обмінними операціями

 

 

 

Витрати на оплату праці

210

 

 

Відрахування на соціальні заходи

220

 

 

Матеріальні витрати

230

 

 

Амортизація

240

 

 

Фінансові витрати

250

 

 

Інші витрати за обмінними операціями

260

 

 

Всього витрат за обмінними операціями

290

 

 

Витрати за необмінними операціями

 

 

 

Трансферти

300

 

 

Інші витрати за необмінними операціями

310

 

 

Всього витрат за необмінними операціями

340

 

 

Всього витрат

400

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

410

 

 


II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Загальнодержавні функції

440

 

 

Оборона

450

 

 

Громадський порядок, безпека та судова влада

460

 

 

Економічна діяльність

470

 

 

Охорона навколишнього природного середовища

480

 

 

Житлово-комунальне господарство

490

 

 

Охорона здоров'я

500

 

 

Духовний та фізичний розвиток

510

 

 

Освіта

520

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

530

 

 


III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

план на звітний період

план на звітний період з урахуванням змін

фактична сума виконання

різниця
(графа 5 мінус графа 4)

план на звітний період

план на звітний період з урахуванням змін

фактична сума виконання

різниця
(графа 9 мінус графа 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДОХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податкові надходження

560

 

 

 

 

 

 

 

 

Неподаткові надходження

570

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від власності та підприємницької діяльності

571

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

572

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші неподаткові надходження

573

 

 

 

 

 

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

574

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетні асигнування

575

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від операцій з капіталом

580

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційні трансферти

590

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження державних цільових фондів

600

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду соціального захисту інвалідів

601

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Пенсійного фонду України

602

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

603

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

604

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

605

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

606

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього доходів

700

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

720

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання товарів і послуг

730

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

740

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти

750

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

760

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші видатки

770

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

780

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

790

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

800

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів

810

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього витрат

830

 

 

 

 

 

 

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

840

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник

 

Головний бухгалтер (бухгалтер)

 


 

Додаток 3
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"


 

КОДИ

 

 

01

 

 

 
 

 


 

Дата (рік, місяць, число)

Установа

___

за ЄДРПОУ

Територія

___

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма
господарювання

 
___

 
за КОПФГ

Орган державного управління

___

за КОДУ

Вид економічної діяльності

___

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20__ рік

Форма N 3-дс


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від операційної діяльності, всього

010

 

 

   у тому числі за:
      обмінними операціями:

020

 

 

           бюджетні асигнування

021

 

 

           доходи від надання послуг

022

 

 

           інші надходження від обмінних операцій

023

 

 

      необмінними операціями:

030

 

 

           податкові надходження

031

 

 

           неподаткові надходження

032

 

 

           трансферти

033

 

 

           надходження до державних цільових фондів

034

 

 

           інші надходження від необмінних операцій

035

 

 

Витрати на операційну діяльність, всього

040

 

 

   у тому числі:
      витрати за обмінними операціями:

050

 

 

           витрати на оплату праці

051

 

 

           відрахування на соціальні заходи

052

 

 

           оплата товарів, робіт, послуг

053

 

 

           інші витрати за обмінними операціями

054

 

 

      витрати за необмінними операціями:

060

 

 

           трансферти

061

 

 

           інші витрати за необмінними операціями

062

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

070

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від інвестиційної діяльності за обмінними операціями, всього

080

 

 

   у тому числі від продажу:

090

 

 

           фінансових інвестицій

091

 

 

           основних засобів

092

 

 

           нематеріальних активів

093

 

 

Інші надходження

100

 

 

Витрати на інвестиційну діяльність за обмінними операціями, всього

110

 

 

   у тому числі в результаті придбання:

120

 

 

           фінансових інвестицій

121

 

 

           основних засобів

122

 

 

           нематеріальних активів

123

 

 

Інші витрати

130

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

140

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від фінансової діяльності за обмінними операціями, всього

150

 

 

   у тому числі від:

160

 

 

           повернення кредитів

161

 

 

           отримання позик

162

 

 

           отримання відсотків (роялті)

163

 

 

Інші надходження

170

 

 

Витрати на фінансову діяльність за обмінними операціями, всього

180

 

 

   у тому числі:

190

 

 

           надання кредитів

191

 

 

           погашення позик

192

 

 

           сплата відсотків

193

 

 

Інші витрати

200

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

210

 

 

Чистий рух коштів за звітний період

220

 

 

Залишок коштів на початок року

230

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

240

 

 

Залишок коштів на кінець року

250

 

 


Керівник

 

Головний бухгалтер
(бухгалтер)

 


 

Додаток 4
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"


 

КОДИ

 

 

01

 

 

 
 

 

 


Дата (рік, місяць, число)

Установа

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

 

 
за КОПФГ

Орган державного управління

за КОДУ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 


ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 20__ рік

Форма N 4-дс


Стаття

Код рядка

Внесений капітал

Фонд дооцінки

Фінансовий результат

Капітал у підприємства

Резерви

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

Залишок на початок року

010

 

 

 

 

 

 

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

030

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

040

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

050

 

 

 

 

 

 

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів

060

 

 

 

 

 

 

Уцінка основних засобів

070

 

 

 

 

 

 

Дооцінка незавершеного будівництва

080

 

 

 

 

 

 

Уцінка незавершеного будівництва

090

 

 

 

 

 

 

Дооцінка нематеріальних активів

100

 

 

 

 

 

 

Уцінка нематеріальних активів

110

 

 

 

 

 

 

Профіцит/
дефіцит за звітний період

120

 

 

 

 

 

 

Збільшення капіталу в підприємства

130

 

 

 

 

 

 

Зменшення капіталу в підприємства

140

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

150

 

 

 

 

 

 

Разом змін в капіталі

180

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець звітного періоду

190

 

 

 

 

 

 


Керівник

 

Головний бухгалтер (бухгалтер)

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали