ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України18.05.2012 N 568 (Положення N 568)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 червня 2012 р. за N 905/21217


Зміни до Національного положення (стандарту)бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність" (Положення N 1629)

Доповнити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629 (Положення N 1629), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 87/18825, після розділу II новим розділом такого змісту:

"III. Загальна консолідована фінансова звітність суб'єктів державного сектору

1. Загальна консолідована фінансова звітність суб'єктів державного сектору (далі - загальна консолідована фінансова звітність) складається Державною казначейською службою України з метою отримання інформації про загальний майновий стан та результати діяльності суб'єктів державного сектору та бюджетів.

2. Загальна консолідована фінансова звітність включає консолідований баланс, консолідований звіт про фінансовий результат, консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідований звіт про власний капітал згідно з додатками 1 - 4 до цього Національного положення (стандарту).

3. Формування загальної консолідованої фінансової звітності здійснюється шляхом впорядкованого додавання показників консолідованої фінансової звітності контролюючих суб'єктів державного сектору та бюджетів.

4. Розкриття статей звітів загальної консолідованої фінансової звітності здійснюється згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до законодавства.

5. Консолідована фінансова звітність контролюючих суб'єктів державного сектору та бюджетів, що використовується при складанні форм загальної консолідованої фінансової звітності, має бути за той самий звітний період і на ту саму дату балансу, на яку складається загальна консолідована фінансова звітність.

6. Загальна консолідована фінансова звітність складається за показниками консолідованої фінансової звітності контролюючих суб'єктів державного сектору та бюджетів з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. Якщо при складанні загальної консолідованої фінансової звітності неможливо застосувати єдину облікову політику, то про це повідомляється у примітках до загальної консолідованої фінансової звітності державного сектору.

7. Консолідована інформація про виконання бюджету (кошторису) формується відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.".

У зв'язку з цим розділ III вважати розділом IV.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"


КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС

на 20__ року

Форма N 1-кдс

Одиниця виміру: тис. грн.


АКТИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

усього

у тому числі

усього

у тому числі

держав-
ний бюджет

бюджетні установи, що утри-
муються за рахунок коштів держав-
ного бюджету

місцеві бюд-
жети

бюд-
жетні установи, що утри-
муються за рахунок коштів міс-
цевих бюд-
жетів

бюджети держав-
них цільових фондів

органи держав-
них цільових фондів

держав-
ний бюджет

бюджетні установи, що утри-
муються за рахунок коштів держав-
ного бюджету

місцеві бюд-
жети

бюд-
жетні установи, що утри-
муються за рахунок коштів міс-
цевих бюд-
жетів

бюджети держав-
них цільових фондів

органи держав-
них цільових фондів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       залишкова вартість

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       знос

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       первісна вартість

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       залишкова вартість

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       накопичена амортизація

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       первісна вартість

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запаси

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готова продукція

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші нефінансові активи

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточна дебіторська заборгованість:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       за розрахунками з бюджетом

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       за розрахунками за товари, роботи, послуги

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       за наданими кредитами

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       за виданими авансами

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       за розрахунками із соціального страхування

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       за внутрішніми розрахунками

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       інша поточна дебіторська заборгованість

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти бюджетних установ та державних цільових фондів в:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       національній валюті, у тому числі в:

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     касі

211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     казначействі

212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     установах банків

213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       іноземній валюті

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       єдиному казначейському рахунку

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       рахунках в установах банків, у тому числі:

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              у національній валюті

241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              в іноземній валюті

242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові активи

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

усього

у тому числі

усього

у тому числі

дер-
жавний бюджет

бюд-
жетні уста-
нови, що утри-
муються за рахунок коштів дер-
жавного бюд-
жету

місцеві бюд-
жети

бюд-
жетні уста-
нови, що утри-
муються за рахунок міс-
цевого бюд-
жету

бюд-
жети дер-
жавних цільових фондів

органи дер-
жавних цільових фондів

дер-
жавний бюджет

бюд-
жетні уста-
нови, що утри-
муються за рахунок дер-
жавного бюджету

місцеві бюд-
жети

бюд-
жетні уста-
нови, що утри-
муються за рахунок міс-
цевого бюд-
жету

бюд-
жети дер-
жавних цільових фондів

органи дер-
жавних цільових фондів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесений капітал

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд дооцінки

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітал у підприємства

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерви

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        за цінними паперами

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        за кредитами

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        інші довгострокові зобов'язання

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        за платежами до бюджету

460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        за розрахунками за товари, роботи, послуги

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        за кредитами

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        за одержаними авансами

490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        за розрахунками з оплати праці

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        за розрахунками із соціального страхування

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        за внутрішніми розрахунками

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        інші поточні зобов'язання

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник

 

Головний бухгалтер

 


 

Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"


КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 20__ року

Форма N 2-кдс


I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Одиниця виміру: тис. грн.


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

усього

у тому числі

усього

у тому числі

дер-
жавний бюд-
жет

бюд-
жетні установи, що утри-
муються за рахунок коштів дер-
жавного бюджету

місцеві бюд-
жети

бюд-
жетні установи, що утри-
муються за рахунок коштів місцевих бюд-
жетів

бюд-
жети дер-
жавних цільових фондів

органи дер-
жавних цільових фондів

дер-
жавний бюд-
жет

бюд-
жетні установи, що утри-
муються за рахунок коштів дер-
жавного бюджету

місцеві бюд-
жети

бюд-
жетні установи, що утри-
муються за рахунок коштів місцевих бюд-
жетів

бюд-
жети дер-
жавних цільових фондів

органи дер-
жавних цільових фондів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ДОХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від обмінних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетні асигнування

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від надання послуг

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від продажу

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові доходи

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи від обмінних операцій

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього доходів від обмінних операцій

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від необмінних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податкові надходження

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неподаткові надходження (адміністративні збори та платежі)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансферти

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження до державних цільових фондів

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи від необмінних операцій

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього доходів від необмінних операцій

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього доходів

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати за обмінними операціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріальні витрати

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизація

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати за обмінними операціями

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього витрат за обмінними операціями

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати за необмінними операціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансферти

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати за необмінними операціями

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього витрат за необмінними операціями

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього витрат

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

усього

у тому числі

усього

у тому числі

дер-
жавний бюджет

бюджетні установи, що утри-
муються за рахунок коштів дер-
жавного бюджету

місцеві бюджети

бюджетні установи, що утри-
муються за рахунок коштів місцевих бюджетів

бюджети дер-
жавних цільових фондів

органи дер-
жавних цільових фондів

дер-
жавний бюджет

бюджетні установи, що утри-
муються за рахунок коштів дер-
жавного бюджету

місцеві бюджети

бюджетні установи, що утри-
муються за рахунок коштів місцевих бюджетів

бюджети дер-
жавних цільових фондів

органи дер-
жавних цільових фондів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Загальнодержавні функції

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборона

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадський порядок, безпека та судова влада

460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна діяльність

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охорона навколишнього природного середовища

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житлово-комунальне господарство

490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охорона здоров'я

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовний та фізичний розвиток

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник

 

Головний бухгалтер

 


 

Додаток 3
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"


КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20___ рік

Форма N 3-кдс

Одиниця виміру: тис. грн.


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

усього

у тому числі

усього

у тому числі

дер-
жавний бюджет

бюд-
жетні уста-
нови, що утри-
муються за рахунок коштів дер-
жавного бюд-
жету

місцеві бюд-
жети

бюд-
жетні уста-
нови, що утри-
муються за рахунок коштів місцевих бюд-
жетів

бюд-
жети дер-
жавних цільових фондів

органи дер-
жавних цільових фондів

дер-
жавний бюджет

бюд-
жетні уста-
нови, що утри-
муються за рахунок коштів дер-
жавного бюд-
жету

місцеві бюд-
жети

бюд-
жетні уста-
нови, що утри-
муються за рахунок коштів місцевих бюд-
жетів

бюд-
жети дер-
жавних цільових фондів

органи дер-
жавних цільових фондів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від операційної діяльності, всього

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за:
    обмінними операціями:

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           бюджетні асигнування

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           доходи від надання послуг

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           інші надходження від обмінних операцій

023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    необмінними операціями:

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           податкові надходження

031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           неподаткові надходження

032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           трансферти

033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           надходження до державних цільових фондів

034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           інші надходження від необмінних операцій

035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на операційну діяльність, всього

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
    витрати за обмінними операціями:

 
050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           витрати на оплату праці

051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           відрахування на соціальні заходи

052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           оплата товарів, робіт, послуг

053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           інші витрати за обмінними операціями

054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати за необмінними операціями:

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           трансферти

061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           інші витрати за необмінними операціями

062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від інвестиційної діяльності за обмінними операціями, всього

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    у тому числі від продажу:

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           фінансових інвестицій

091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           основних засобів

092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           нематеріальних активів

093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на інвестиційну діяльність за обмінними операціями, всього

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    у тому числі на придбання:

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           фінансових інвестицій

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           основних засобів

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           нематеріальних активів

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від фінансової діяльності за обмінними операціями, всього

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    у тому числі від:

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           повернення кредитів

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           отримання позик

162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           отримання відсотків (роялті)

163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на фінансову діяльність за обмінними операціями, всього

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    у тому числі:

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           надання кредитів

191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           погашення позик

192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           сплата відсотків

193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів за звітний період

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на початок року

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник

 

Головний бухгалтер

 


 

Додаток 4
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"


КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 20__ рік

Форма N 4-кдс

Одиниця виміру: тис. грн.


Стаття

Код рядка

Бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету

Бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету

Органи державних цільових фондів

Разом

вне-
сений капітал

фонд доо-
цінки

фінан-
совий результат

капітал у підприєм-
ства

резер-
ви

разом

вне-
сений капітал

фонд доо-
цінки

фінан-
совий результат

капітал у підприєм-
ства

резер-
ви

разом

вне-
сений капітал

фонд доо-
цінки

фінан-
совий результат

капітал у підприєм-
ства

резер-
ви

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Залишок на початок року

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка основних засобів

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка незавершеного будівництва

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка незавершеного будівництва

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка нематеріальних активів

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка нематеріальних активів

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збільшення капіталу в підприємства

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення капіталу в підприємства

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін в капіталі

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець звітного періоду

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник

 

Головний бухгалтер

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали