ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України10.04.2012 N 482

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 2012 р. за N 1027/21339


ЗМІНИ
до Положення про план приватизації державного майна

1. У заголовку, тексті Положення та додатку до нього слова "державного майна" замінити словами "єдиного майнового комплексу підприємства".

2. У главі 1:

2.1. У пункті 1.1 слова та цифри "Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" від 18.05.2000 N 1723-III" замінити словами та цифрами "Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки, затвердженої Законом України від 13 січня 2012 року N 4335-VI (Закон N 4335-VI)".

2.2. Пункт 1.2 викласти у такій редакції:

"1.2. Це Положення застосовується при обов'язковому складанні проектів планів приватизації єдиних майнових комплексів підприємств, господарських товариств, створених членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу.

Плани приватизації єдиних майнових комплексів підприємств, приватизація яких здійснюється відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", розробляються з урахуванням нормативних-правових актів, що визначають такі особливості.".

2.3. Пункт 1.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"уповноваженого органу управління, який здійснював управління єдиним майновим комплексом підприємства до прийняття рішення про приватизацію.".

3. У главі 2:

3.1. У пункті 2.1 слова "Державною програмою приватизації" замінити словами "Законами України "Про Державну програму приватизації" (Закон N 4335-VI) та "Про приватизацію державного майна".

3.2. Пункти 2.2, 2.3 викласти у такій редакції:

"2.2. Проект плану, розроблений комісією з приватизації об'єкта, та альтернативний проект плану трудового колективу підприємства чи інших покупців (у разі наявності) подаються на розгляд державному органу приватизації, який протягом десяти днів зобов'язаний його (їх) розглянути і в разі відповідності одного з них вимогам Закону України "Про приватизацію державного майна" затвердити і довести до відома органів, що делегували своїх представників для включення до складу комісії з приватизації.

У разі наявності проекту плану, розробленого комісією, та двох (або більше) альтернативних проектів плану, що відповідають вимогам Закону України "Про приватизацію державного майна", державний орган приватизації затверджує той план, який передбачає найкращі умови, спрямовані на виконання та реалізацію плану довгострокових інтересів у розвитку підприємства, і доводить до відома органів, що делегували своїх представників для включення до складу комісії з приватизації.

У разі якщо державний орган приватизації не затвердив жодного із вищезазначених проектів плану, комісія з приватизації зобов'язана протягом п'яти робочих днів доопрацювати його та подати на повторний розгляд.

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, рішення про затвердження умов продажу об'єкта приватизації - плану приватизації (плану розміщення акцій) та змін до них приймається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.".

4. Абзаци другий та третій пункту 3.3 глави 3 викласти у такій редакції:

"для групи Г - визначені статтею 184 Закону України "Про приватизацію державного майна";

для групи В - визначені статтею 185 Закону України "Про приватизацію державного майна".

5. У додатку до Положення:

5.1. У таблиці пункту 1 розділу II:

5.1.1. У пунктах 2, 3 слова "основних фондів" замінити словами "основних засобів".

5.1.2. У пункті 4 слова "Знос основних фондів" замінити словами "Амортизація основних засобів".

5.2. У розділі III:

5.2.1. Назву розділу викласти у такій редакції:

"Розділ III. Оцінка об'єкта приватизації".

5.2.2. Пункти 1, 2 викласти у такій редакції:

"1. Вартість єдиного майнового комплексу підприємства (розмір статутного капіталу господарського товариства), яка визначена відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891, та відображена в акті оцінки майна об'єкта приватизації або звіті про оцінку об'єкта приватизації, становить _________ тис. грн, у тому числі:

1.1 вартість частки орендаря в статутному капіталі становить ________ тис. грн;

1.2 частина вартості єдиного майнового комплексу підприємства, що утворена під час застосування заходів фінансової реструктуризації, становить _______ тис. грн.

2. Вартість державної частки в статутному капіталі господарського товариства становить _______ тис. грн.".

5.2.3. У пункті 3 слова "З вартості цілісного майнового комплексу вилучається вартість майна _______ тис. грн.:" замінити словами "Вартість майна, що вилучається, усього _____ тис. грн, у тому числі:".

5.2.4. Пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Вартість єдиного майнового комплексу підприємства (розмір статутного капіталу господарського товариства) _____ тис. грн.".

5.3. Пункт 3 розділу V викласти у такій редакції:

"3. Тип акцій: прості іменні.".

5.4. У таблиці розділу VI:

5.4.1. Абревіатуру "СФ" замінити словами "статутний капітал".

5.4.2. Пункти 5 - 9 викласти у такій редакції:

"5 Продаж акцій на фондових біржах

5.1 на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни

5.2 на аукціоні без оголошення ціни

6 Продаж пакетів акцій на аукціоні (для об'єктів групи В)

6.1 на спеціалізованому аукціоні за гроші

6.2 на відкритому грошовому регіональному аукціоні

7** Продаж пакетів акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

8 Продаж пакетів акцій на міжнародних фондових ринках

9*** Тимчасово залишені у державній власності".

5.4.3. Після таблиці доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"*** Тільки для об'єктів, приватизація яких здійснюється відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі".".

5.5. У розділі VII:

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Пропозиції комісії щодо способу приватизації єдиного майнового комплексу підприємства".

5.6. У розділі "Додатки":

5.6.1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Баланс активів і пасивів, вартість власного капіталу, звіт про фінансові результати, про рух коштів, інші відомості, які характеризують фінансово-майновий стан єдиного майнового комплексу за три останні роки та на останню звітну дату".

5.6.2. Пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Акт оцінки єдиного майнового комплексу підприємства, який складається відповідно до законодавства і затверджується державним органом приватизації, або звіт про оцінку єдиного майнового комплексу підприємства із затвердженим висновком про його вартість, а також технічний паспорт земельної ділянки державної власності, яка підлягає продажу разом з об'єктом приватизації державним органом приватизації.".

5.6.3. Пункт 10 викласти у такій редакції:

"10*. Заява про приватизацію, відомості про суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю з потенційним покупцем, бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку єдиного майнового комплексу підприємства, що включає план зайнятості працівників підприємства, пропозиція потенційного покупця із зазначенням обсягу інвестицій, строку та порядку їх внесення, завірені копії фінансових звітів за попередні два роки та за останній звітний період (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) (Довідка N 1742)), якщо потенційний покупець - фізична особа.


* Якщо ініціатива щодо приватизації підприємства шляхом продажу єдиного майнового комплексу подана потенційним покупцем потенційного покупця.".

5.6.4. Після пункту 11 доповнити розділ новими пунктами 12, 13 такого змісту:

"12. Дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку державної власності, на якій розташовано підприємство (місце розташування, площа земельної ділянки, її цільове призначення), функціональне використання будівель (споруд, нежитлових приміщень) та умови користування ними.

13. Відомості про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки державної власності, природоохоронного обладнання та споруд, інформацію про сплату екологічних зборів та платежів (у разі наявності).".

5.6.5. Слова "орган, уповноважений управляти державним майном підприємства до прийняття рішення про приватизацію" у всіх відмінках замінити відповідно словами "уповноважений орган управління, який здійснював управління єдиним майновим комплексом підприємства до прийняття рішення про приватизацію" у відповідних відмінках.

 

В. о. директора Департаменту
планування процесів приватизації
та реформування власності

Н. Рикова

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали