ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України21 грудня 2016 року N 1125

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 січня 2017 р. за N 43/29911

Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

1. У розділі II:

в абзаці сьомому пункту 2.2 слово ", телефони" виключити;

в абзаці десятому пункту 2.4 слова "витягів та" виключити.

2. У пункті 3.5 розділу III:

в абзаці третьому підпункту 1 слова "до реєстраційної картки" та "з реєстраційної картки на" замінити відповідно словами "до заяви про державну реєстрацію" та "з Єдиного державного реєстру про";

друге речення підпункту 4 виключити.

3. Друге речення в абзаці першому пункту 4.2 розділу IV викласти в такій редакції: "Другий аркуш реєстраційної заяви платником ПДВ не заповнюється та не подається до контролюючого органу.".

4. У додатках до Положення:

1) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається;

2) примітку "*" додатка 7 викласти в такій редакції:

"
* Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.".

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Додаток 1
до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
(пункт 3.5)

Форма N 1-ПДВ

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА
платника податку на додану вартість1

 


Юридична особа

 


Фізична особа

 


Представництво нерезидента

 


Інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції

 


Учасник договору про спільну діяльність

 


Управитель майна

 


Реєстрація

 


Реєстрація у зв'язку із перетворенням

 


Перереєстрація у зв'язку із
_
(вказати підставу для перереєстрації згідно з пунктом 183.15 статті 183 розділу V Кодексу)

(необхідне позначити знаком "Ц" або "+")

 

 

Індивідуальний податковий номер / податковий номер2 / серія та номер паспорта3
(необхідне підкреслити)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника

 

 

Місцезнаходження (місце проживання) платника (заповнюється при перереєстрації у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання))

 

 

Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V Кодексу4

Пункти, статті Кодексу

Норма Кодексу

 

 

 

 

Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або дата переходу на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість / дата відмови від спрощеної системи оподаткування:
"___" 20___ року
                (вказати дату)

Відомості про відповідальних осіб платника (фізичні особи не заповнюють):
керівник:
прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків / номер та серія паспорта3

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку:
прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків / номер та серія паспорта3

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


особа, яка подає заяву (представник платника):
прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків / номер та серія паспорта3

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додатки до заяви: на

 


арк.

Усього подано аркушів заяви:

 


арк. Інформація, наведена в реєстраційній заяві та додатках до неї, є достовірною.


(посада, П. І. Б.)

______
(підпис)

"___" 20__ року
(дата)

 

М. П. (за наявності)

 


1 Заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Розглядається контролюючим органом за основним місцем обліку платника.

2 За винятком юридичних осіб, які подали заяву державному реєстратору разом з документами для державної реєстрації створення юридичної особи.

3 Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податку, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

4 Заповнюється згідно з додатком до реєстраційної заяви. Додаток до реєстраційної заяви до контролюючого органу не подається.

Аркуш 1

Загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій

особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно становить

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


гривень.

Дата досягнення загальної суми оподатковуваних операцій, визначеної пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, "___" 20__ року.

Дата початку здійснення операцій, визначених у підпунктах 3 - 8 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу, "___" 20__ року.

Дата припинення договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено особу, "___" 20__ року.


(посада, П. І. Б.)

______
(підпис)

"___" 20__ року
(дата)

 

М. П. (за наявності)

 


1 Заповнюється та подається у разі обов'язкової реєстрації, а також інвесторами (операторами) за угодою про розподіл продукції, учасниками договору про спільну діяльність, управителями майна.

Аркуш 2

 

Додаток
до реєстраційної заяви платника податку на додану вартість

Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V Кодексу

Пункти, статті Кодексу

Норма Кодексу

Пункт 181.1 статті 181 розділу V Кодексу

Загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує встановлену статтею 181 розділу V Кодексу суму (без урахування податку на додану вартість), крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої груп

Підпункт 6 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу

Особа проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 243 Митного Кодексу України ( N 4495-VI)), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством

Абзац перший пункту 182.1 статті 182 розділу V Кодексу

Особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, реєструється як платник податку добровільно

Пункт 209.11 статті 209 розділу V Кодексу

Сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб'єкт спеціального режиму оподаткування та реєструється як платник податку на загальних підставах у випадку, коли питома вага поставок несільськогосподарських товарів (послуг) перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг)

Підпункт "а" пункту 209.12 статті 209 розділу V Кодексу, крім випадку, визначеного пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу

Сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб'єкт спеціального режиму оподаткування та реєструється як платник податку на загальних підставах у випадку, коли питома вага поставок несільськогосподарських товарів (послуг) не перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг)

Абзац перший пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу

Особа переходить на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом, із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку*

Підпункт 1 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку першої групи, який у календарному кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам до платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт 2 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку другої групи, який у календарному кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам до платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт "в" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Особа, яка не є платником єдиного податку, переходить на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам до платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт "б" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу та абзац другий пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу

Платник єдиного податку третьої групи, який застосовує ставку єдиного податку, що не передбачає сплати податку на додану вартість (крім платника єдиного податку, який відповідає абзацу четвертому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу), добровільно змінює ставку єдиного податку та з початку наступного календарного кварталу буде застосовувати ставку єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість

Підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку першої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам до платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку другої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам до платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт 2 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу

Особа підлягає реєстрації в інших випадках, передбачених законодавством (зазначити) _____
____


* У разі обрання цієї позиції одночасно має бути обрана одна із попередніх позицій, що відповідає статті 181 або 182 розділу V Кодексу та стосується відповідно умов обов'язкової або добровільної реєстрації.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали